VP

Právní služby

Mgr. Veronika Prudlová, advokátka, poskytuje právní služby zejm. v následujících oblastech:

 • Smlouvy obchodní, občanské a jiné - příprava, sjednání, kontrola, úprava, připomínky smluv, a to jak typických smluv, tak zvláštních smluv pro konkrétní, speciální případy, zejm. pokud jde o:
  • rámcové smlouvy, smlouvy o spolupráci,
  • kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb,
  • leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru,
  • smlouvy o zajištění – zástavní smlouvy, zajišťovací převod práv,
  • smlouvy o nájmu, o pachtu,
  • jiné smlouvy, včetně netypických. 
    
 • Základní dokumentace pro společnost – příprava, kontrola, úprava, připomínky:
  • kompletní vzorová smluvní dokumentace, všeobecné obchodní podmínky, zejm. na úseku finančního leasingu, úvěru, pojistných a kupních smluv, ale i v jiných oblastech,
  • nastavení smluvního základu dodavatelských a odběratelských vztahů,
  • vnitřní předpisy a dokumentace, zejm. na úseku ochrany osobních údajů, ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a další
 • Právo nemovitostí, bytové právo
  • prodej, koupě, nájem, podnájem, nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
  • zřízení věcného břemene, vč. služebnosti,
  • smlouvy o zprostředkování, rezervační smlouvy,
  • právní pomoc při správě, sjednání a ukončení nájmu bytů, nebytových prostor a nemovitostí.
 • Soudní spory, rozhodčí řízení  
  • podání žalob, kompletní zastoupení žalobců i žalovaných před obecnými soudy ve všech typech civilních (občanskoprávních i obchodněprávních) sporů, včetně sporů s mezinárodním prvkem
    
 • Právní pomoc při vymáhání pohledávek, a to:
  • v předsoudním stádiu,
  • v soudních a rozhodčích řízeních,
  • v exekucích, likvidacích a insolvenčních řízeních
 • Právo společností a družstev, živnostenské právo, neziskový sektor
  • zakládání obchodních společností/korporací všech právních forem, neziskových organizací,
  • změny v obchodních společnostech/korporacích – změny společenských smluv, stanov, změny v orgánech společností, převody obchodních podílů, závodů apod.,
  • právní pomoc při vyřizování živností;
  • další právní pomoc související s provozem podniků.
 • Právo na ochranu spotřebitele, zahrnující zejména:
  • právní pomoc při zpracování vzorových smluvních dokumentů uzavíraných se spotřebiteli aj.
 • Rodinné a dědické právo, zahrnující následující oblasti:
  • vypořádání společného jmění manželů,
  • přihlašování pohledávek do dědického řízení a další právní pomoc.

Ve spolupráci s advokáty Mgr. Janem Poláčkem a Mgr. Hanou Tryznovou poskytuje Mgr. Veronika Prudlová, advokátka, právní služby dále v těchto oblastech:

 • Trestní právo, zahrnující:
  • právní analýzy rizik spojených s uvažovanými postupy řešení;
  • obhajobu trestně stíhaných osob;
  • právní zastoupení poškozených v trestních řízeních;
 • Rozvody – kompletní právní pomoc;
 • Svěření nezletilých dětí do péče a výživné;
 • Správní právo, přestupky.